Input:

548/2002 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro principy zúčtování v platebních systémech a náležitosti žádosti o licenci k provozování platebního systému Archiv

č. 548/2002 Sb.
[zrušeno č. 284/2009 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2002,
kterou se stanoví podmínky pro principy zúčtování v platebních systémech a náležitosti žádosti o licenci k provozování platebního systému
Česká národní banka stanoví podle § 23 odst. 2 a podle § 30 odst. 5 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví podmínky pro principy zúčtování, které musí splňovat platební systém provozovaný podle zákona o platebním styku (dále jen „systém“), a dále náležitosti žádosti o licenci k provozování platebního systému.
§ 2
Podmínky pro principy zúčtování v systému
(1) Je-li systém provozován na kterémkoliv z principů uvedených v § 23 odst. 2 zákona o platebním styku, musí v systému být
a) stanoveny zásady řízení rizik při provozování systému,
b) zajištěno zúčtování příkazů přijatých systémem neprodleně, nejpozději však na konci účetního dne, v němž byl příkaz přijat,
c) zajištěno, aby aktiva používaná k zúčtování příkazů přijatých systémem byla co nejméně riziková,
d) splněny technické a organizační předpoklady, a to
1. úroveň bezpečnostních opatření proti zneužití dat a úniku informací obdobná bezpečnostním opatřením v informačním systému, který nakládá s utajovanými informacemi stupně utajení „Vyhrazené“ podle zvláštního právního předpisu,1)
2. vysoká provozní spolehlivost, vysoká dostupnost a odolnost proti vnějším vlivům,
3. opatření, které zajistí včasné dokončení zúčtování příkazů přijatých systémem i v případě výskytu havarijního stavu.
(2) Je-li systém provozován na principu zúčtování rozdílů (sald) vypočtených ze vzájemných pohledávek a závazků účastníků systému, popřípadě v kombinaci tohoto principu s principem zúčtování jednotlivých položek při současné kontrole jejich krytí, musí kromě splnění podmínek stanovených v odstavci 1 být zajištěno zúčtování příkazů přijatých systémem nejpozději na konci účetního dne, v němž byl příkaz přijat, i v případě, že účastník systému s nejvyšším závazkem vůči ostatním účastníkům systému nemá dostatek peněžních prostředků k vypořádání tohoto závazku.
§ 3
Náležitosti žádosti o licenci k provozování platebního systému
(1) Žádost o licenci k provozování platebního systému tvoří
a) základní údaje a zdůvodnění žádosti,
b) koncepce a zásady činnosti systému,
c) listinné dokumenty,
d) listinné dokumenty týkající se osob navrhovaných na výkonné řídící funkce provozovatele systému přímo podřízené členům statutárního orgánu provozovatele systému (dále jen „osoba navrhovaná do vedení“),
e) prohlášení, že žadatel bude neprodleně písemně informovat Českou národní banku o změnách v údajích uvedených v žádosti, ke kterým dojde po podání žádosti a kdykoli později.
(2) Základními údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) obchodní firma a sídlo provozovatele systému a účastníků systému,
b) výše základního kapitálu provozovatele systému.
(3) Koncepce a zásady činnosti systému podle odstavce 1 písm. b) obsahují
a) strategický záměr rozvoje