Input:

542/2004 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření) Garance

č. 542/2004 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. října 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření)
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona:
Čl. I
Změna nařízení vlády o provádění agroenvironmentálních opatření
Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), se mění takto:
1. V § 4 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
2. V § 4 odst. 4 se slova „v odstavci 4“ nahrazují slovy „v předpisech Evropských společenství10“.
3. V § 5 odst. 1 větě první se slova „3 nebo“ zrušují a za větu první se vkládá věta „Jde-li o agroenvironmentální