Input:

522/2004 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě Archiv

č. 522/2004 Sb.
[zrušeno č. 123/2007 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 15. září 2004,
kterou se mění vyhláška České národní banky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě
Česká národní banka podle § 26f odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., stanoví:
Čl. I
Vyhláška č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě, se mění takto:
V § 2 písm. m) bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:
„2. mezinárodní rozvojové banky, a to Mezinárodní banka pro obnovu a