Input:

522/1990 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb., platné do 31.12.2004 Archiv

č. 522/1990 Sb.
[zrušeno č. 561/2004 Sb.]
ZÁKON
ze dne 27. listopadu 1990,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. V § 10 odst. 1 a 2 zní:
„(1) Střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování zřizuje nebo zrušuje ústřední orgán státní správa nebo zemědělské nebo jiné družstvo (dále jen „družstvo“).
(2) Vláda České republiky v České republice a vláda Slovenské republiky v Slovenské republice (dále jen „vlády republik“) stanoví nařízením na návrh ministerstev školství případy, kdy ústřední orgán státní správy je povinen zřídit střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování. Současně určí podmínky uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu zabezpečení“,

odstavec 3 se vypouští,
dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3,
dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4 a zní:
„(4) Střední odborné učiliště zřízené podle odstavce 1 je právnickou osobou. Také středisko praktického vyučování zřízené podle odstavce 1 může být právnickou osobou.“,

dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5,
za odstavec 5 se vkládají nové odstavce 6 a 7, které zní:
„(6) Pokud státní podnik nebo státní organizace, které převedly právo hospodaření podle § 11 a, anebo jejich právní nástupce, požádá příslušný orgán státní správy, na který bylo právo hospodaření převedeno, o bezplatné užívání majetku středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování, uzavře tento orgán státní správy se státním podnikem nebo státní organizací, anebo s jejich právními nástupci hospodářskou smlouvu. V této smlouvě se vymezí podmínky pro provozování středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování.
(7) Ministerstva školství stanoví vyhláškou podmínky uzavírání hospodářských smluv podle odstavce 6, jejich náležitosti, důvody a způsob jejich zrušení.“.
2. V § 11 odst. 2 až 6 zní:
„(2) Orgány v oboru své působnosti ve středních odborných učilištích řídí a plánují přípravu mládeže pro povolání.
(3) Orgány, které rozhodly o zrušení, rozdělení, sloučení nebo splynutí středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování, určí střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování, které převezme práva a povinnosti k žákům.
(4) Organizace mohou být ústředním orgánem státní správy pověřeny řízením středních odborných učilišť.
(5) V případě zániku družstva, popřípadě středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování v jeho působnosti, je družstvo povinno přednostně nabídnout majetek sloužící střednímu odbornému učilišti nebo středisku praktického vyučování příslušnému ústřednímu orgánu státní správy, který zřídí střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování, nebo takto získaný majetek připojí již k