Input:

52/2008 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem Archiv

č. 52/2008 Sb.
[zrušeno č. 367/2015 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 11. února 2008,
kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje zásady a termíny pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
a) státních příspěvkových organizací1) ,
b) příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem2) (dále jen „územní příspěvkové organizace“), kterým byly ze státního rozpočtu poskytnuty dotace na výzkum a vývoj3) ,
c) právnických a fyzických osob, které jsou poskytovateli sociálních služeb4) , s výjimkou právnických osob, které jsou zřízeny územním samosprávným celkem, a kterým byly ze státního rozpočtu poskytnuty dotace na poskytování sociálních služeb (dále jen „příjemce dotace na poskytování sociálních služeb“),
d) ostatních právnických a fyzických osob, kterým byly ze státního rozpočtu nebo ze státních finančních aktiv poskytnuty dotace nebo návratné finanční výpomoci na stanovený účel (dále jen „příjemce“),
e) účastníků programu5) , kterým byly ze státního rozpočtu nebo ze státních finančních aktiv poskytnuty dotace nebo návratné finanční výpomoci na financování akcí na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (dále jen „akce“),
f) organizačních složek státu, které převedly prostředky určené na financování programů6) , na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo prostředky finančních mechanismů do rezervního fondu7) ,
g) právnických a fyzických osob, kterým byly poskytnuty dotace správcem kapitoly8) z účtu Národního fondu, k němuž má dispoziční právo, na stanovený účel (dále jen „příjemce dotace z Národního fondu“).
Termíny pro finanční vypořádání
§ 2
(1) Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem nebo státními finančními aktivy státních příspěvkových organizací se provede
a) za období týkající se celého příslušného rozpočtového roku nejpozději k 31. prosinci tohoto roku, s výjimkou finančního vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů9) ,
b) u projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů nejpozději k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen.
(2) Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem územních příspěvkových organizací, kterým byla poskytnuta dotace na výzkum a vývoj, se provede
a) za období týkající se celého příslušného rozpočtového roku nejpozději k 31. prosinci tohoto roku, s výjimkou finančního vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů,
b) u projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů nejpozději k 31. prosinci