Input:

52/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2010 Garance

č. 52/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. ledna 2004,
kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část druhou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. I
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 218/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 4 větě první se slovo „zpravidla“ zrušuje.
2. V § 5 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3b) zní:
„(3) Trestní opatření odnětí svobody u mladistvých,3bkteří nepřekročili 19. rok svého věku, se vykonává odděleně od ostatních odsouzených, a to ve věznicích nebo zvláštních odděleních pro mladistvé s uplatňováním vnitřní diferenciace.


3b§ 2 písm. d) zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).“.
3. V § 7 se na konci písmene e) čárka nahrazuje spojkou „a“ a písmeno f) se zrušuje.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).
4. V § 16 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:
„(7) Odsouzenému, který není zařazen do práce, poskytuje věznice sociální kapesné v případě, že neodmítl bez závažného důvodu práci a neměl v období jednoho kalendářního měsíce jiný příjem nebo jinou hotovost ve výši alespoň 100 Kč.
(8) Výše sociálního kapesného podle odstavce 7 činí 100 Kč za období jednoho kalendářního měsíce.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 9.
5. V § 18 odstavec 4 zní:
„(4) Nejde-li o telefonáty s osobou uvedenou v § 17 odst. 3 nebo § 61 odst. 9, je Vězeňská služba oprávněna se seznamovat formou odposlechu s telefonáty uvedenými v odstavcích 1 a 2 a pořizovat jejich záznam.“.
6. V § 19 odst. 1 se slovo „až“ zrušuje.
7. V § 19 odst. 5 se slova „ve výjimečných případech“ zrušují.
8. V § 19 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) V odůvodněných případech může ředitel věznice rozhodnout, že z bezpečnostních důvodů se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.
9. V § 20 odst. 1 se odkaz na poznámku pod čarou č. 8) zrušuje.
10. V § 20 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 8) zní:
„(3) K výkonu duchovní služby v místech, kde se vykonává trest odnětí svobody, jsou oprávněny pouze ty registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu tohoto práva podle zvláštního právního předpisu8(dále jen „církev“).


8Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 4/2003 Sb.“.
11. V § 20 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 8,