Input:

52/1987 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce Archiv

č. 52/1987 Sb.
[zrušeno č. 262/2006 Sb.]
ZÁKON
ze dne 23. června 1987,
kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, zákona č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, zákona č. 20/1975 Sb., kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce, zákona č. 72/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce, zákona č. 111/1984 Sb., o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce, a zákona č. 22/1985 Sb., kterým se mění a doplňuje § 92 a 105 zákoníku práce, se mění a doplňuje takto:
1. V § 6 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: „Pro pracovněprávní vztahy pracovníků organizací se zahraniční majetkovou účastní včetně mezinárodních hospodářských organizací nebo jejich poboček se sídlem v Československé socialistické republice může vláda Československé socialistické republiky stanovit odchylnou úpravu od zákoníku práce, pokud jde o vznik, změny a skončení pracovního poměru, pracovní kázeň, pracovní dobu a dobu odpočinku, odměňování, pracovní volno a náhradou mzdy, náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce, náhradu škody a průměrný výdělek.“.
2. Dosavadní text § 127 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:
„(2) Organizace omluví též nepřítomnost muže v práci po dobu, po kterou se mu poskytuje peněžitá pomoc podle předpisů o nemocenském pojištění nebo příspěvek podle