Input:

518/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., ve znění účinném k 1.1.2012 Garance

č. 518/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. listopadu 2002,
kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část druhou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) komise pro sociálně-právní ochranu dětí,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
2. V § 14 odst. 3 se slova „obce s rozšířenou působností“ zrušují.
3. V § 14 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „O podání podnětu soudu obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou působností.“.
4. V § 15 odst. 1 větě první se slova „obec povinna“ nahrazují slovy „obecní úřad povinen“.
5. V § 15 odst. 1 větě druhé se slovo „obec“ nahrazuje slovy „obecní úřad“.
6. V § 21 odst. 5 se slova „obec, u níž“ nahrazují slovy „obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde se“.
7. V § 22 odst. 6 písm. b) se slova „obec, u níž“ nahrazují slovy „obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde“.
8. V § 24c odst. 3 se slova „obec, u níž“ nahrazují slovy „obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde“.
9. V § 24d odst. 3 písm. d) se slova „obec, u níž“ nahrazují slovy „obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde“.
10. V § 28 odst. 1 větě druhé se slovo „obec“ nahrazuje slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.
11. V § 29 odst. 6 písm. a) se slovo „zařazení“ nahrazuje slovem „zařazenému“ a za slova „obecního úřadu“ se vkládají slova „obce s rozšířenou působností“.
12. V § 29 odst. 6 písm. b) se slova „zaměstnance okresního úřadu“ nahrazují slovy „zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.
13. V § 29 odst. 6 písm. e) se slova „okresního úřadu“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.
14. V § 29 odst. 6 písm. f) se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.
15. V § 29 odst. 6 písm. g) se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“.
16. V §