Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.12.2018

-

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.10.2018

1.7.2019

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.2.2019

-

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.1.2019

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.4.2019

1.7.2019, 1.1.2020

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.4.2019

1.1.2020, 1.1.2021

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2018

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

24.4.2019

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.1.2018

-

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.12.2018

-

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.1.2019

-

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.9.2018

-

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.3.2019

1.1.2020

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

31.8.2018

1.7.2019

Školský zákon, 561/2004 Sb.

15.2.2019

1.9.2020

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

24.4.2019

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

24.4.2019

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

24.4.2019

-

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.2.2019

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

24.4.2019

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

 

sledování změn zákonů

 

 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2019.

Jeho základ tvoří Sbírka zákonů – aktuální úplná znění zákonů včetně zvýraznění změn oproti minulému znění. Kromě zákonů jsou zpracovány i vyhlášky a nařízení vlády. Právní předpisy jsou přehledně provázány s judikáty, odbornými články, komentáři, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv.

V části Sbírka zákonů naleznete on-line všechny zákony, vyhlášky a nařízení vlády vydané od roku 1945 do současnosti ve znění k dnešnímu dni i v budoucím znění. více...

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 25. června 2019

Právní servis

Pečlivě sledujeme změnu práva a informujeme Vás e-mailem. Kompletní přehled změn zasíláme zdarma.

Sledovat změny zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 25. června 2019, nenastaly žádné změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

26. června - 2. července 2019 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

160/2019 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb. částka 68 z 27.6.2019
159/2019 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů částka 67 z 27.6.2019
158/2019 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců částka 66 z 27.6.2019
157/2019 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky částka 66 z 27.6.2019
156/2019 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. částka 65 z 27.6.2019
155/2019 Sb.; Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018 částka 64 z 27.6.2019
154/2019 Sb.; Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí částka 64 z 27.6.2019
153/2019 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) částka 64 z 27.6.2019
152/2019 Sb.; Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace částka 64 z 27.6.2019
151/2019 Sb.; Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel částka 64 z 27.6.2019
150/2019 Sb.; Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku částka 64 z 27.6.2019
149/2019 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů částka 64 z 27.6.2019
148/2019 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů částka 63 z 27.6.2019

pozbude platnosti

197/2005 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh 1.7.2019
285/2007 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh 1.7.2019
373/2010 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb. 1.7.2019
173/2011 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2019
251/2013 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2019
400/2013 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády 1.7.2019
106/2015 Sb.; Nařízení vlády o oborech státní služby 1.7.2019
237/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2019

nabude účinnosti

335/2018 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2019
32/2019 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2019
47/2019 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2019
1/2019 Sb.; Nařízení vlády o oborech státní služby 1.7.2019
143/2019 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2019
146/2019 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2019
148/2019 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2019
156/2019 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. 1.7.2019
157/2019 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky 1.7.2019
158/2019 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců 1.7.2019
219/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2019
296/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích 1.7.2019
326/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb. 1.7.2019
85/2019 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě 1.7.2019
115/2019 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému 1.7.2019
149/2019 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2019
150/2019 Sb.; Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku 1.7.2019
160/2019 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb. 1.7.2019
103/2019 Sb.; Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory 1.7.2019
153/2019 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 1.7.2019
235/2018 Sb.; Nález Ústavního soudu ze dne 11. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 24/17 ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb. 1.7.2019

novelizované předpisy

586/1992 Sb.; Zákon České národní rady o daních z příjmů 1.7.2019
589/1992 Sb.; Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1.7.2019
117/1995 Sb.; Zákon o státní sociální podpoře 1.7.2019
155/1995 Sb.; Zákon o důchodovém pojištění 1.7.2019
236/1995 Sb.; Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu 1.7.2019
111/1998 Sb.; Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 1.7.2019
221/1999 Sb.; Zákon o vojácích z povolání 1.7.2019
128/2000 Sb.; Zákon o obcích (obecní zřízení) 1.7.2019
129/2000 Sb.; Zákon o krajích (krajské zřízení) 1.7.2019
131/2000 Sb.; Zákon o hlavním městě Praze 1.7.2019
361/2003 Sb.; Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 1.7.2019
361/2003 Sb.; Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 1.7.2019
108/2006 Sb.; Zákon o sociálních službách 1.7.2019
262/2006 Sb.; Zákon zákoník práce 1.7.2019
234/2014 Sb.; Zákon o státní službě 1.7.2019
234/2014 Sb.; Zákon o státní službě 1.7.2019
197/2005 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh 1.7.2019
278/2008 Sb.; Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností 1.7.2019
481/2012 Sb.; Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 1.7.2019
302/2014 Sb.; Nařízení vlády o katalogu správních činností 1.7.2019
304/2014 Sb.; Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 1.7.2019
60/2015 Sb.; Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti 1.7.2019
136/2015 Sb.; Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky 1.7.2019
341/2017 Sb.; Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 1.7.2019
101/1995 Sb.; Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 1.7.2019
197/1996 Sb.; Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád) 1.7.2019
55/1999 Sb.; Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích 1.7.2019
645/2004 Sb.; Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 1.7.2019
259/2012 Sb.; Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby 1.7.2019
162/2015 Sb.; Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 1.7.2019
349/2015 Sb.; Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 1.7.2019
373/2016 Sb.; Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému 1.7.2019
489/2003 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku zemí (ČZEM) 1.7.2019
296/1991 Sb.; Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, sjednané ve Washingtonu dne 17. června 1970 1.7.2019

Judikatura

  • 41/2019 Sb. rozh.; Nepřevedl-li zaměstnavatel zaměstnance, který nemůže konat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, na jinou vhodnou práci (popřípadě převedl-li zaměstnance na jinou vhodnou práci bez ...
  • 15/2019 Sb. rozh. tr.; I. Zákonnou překážku ve smyslu § 34 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, pro kterou není možno pachatele pro týž skutek postavit před soud [překážka věci rozhodnuté s účinkem „ne bis in idem“ podle § 11 ...
  • 3881/2019 Sb. NSS; I. Užití klíčových slov při nahlížení do elektronických obchodních záznamů soutěžitele je racionálním způsobem vyhledávání informací v rámci šetření [§ 21f odst. 2 písm. c) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže]. ...
  • Nález 116/2017 SbNU; 1. V případě soudního rozhodování o dětech nelze upřednostňovat abstraktní principy před nejlepším zájmem dítěte v konkrétním případě.
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

  • 31/2019 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska
  • 30/2019 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o sukcesi České republiky do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Kubánskou republikou
  • 29/2019 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska o spolupráci v oblasti školství a vědy
  • 28/2019 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice
  • 27/2019 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle jednotlivých zemí
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

8/2019 F.z.; Pokyn GFŘ-D-34: Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny
další Finanční zpravodaj...
 Nahoru