Input:

493/2004 Sb., Nařízení vlády, kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti Archiv

č. 493/2004 Sb.
[zrušeno č. 194/2010 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. září 2004,
kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb.:
§ 1
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) rozsah a náležitosti uplatňování prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě (dále jen „prokazatelná ztráta“) a prokazatelné ztráty z poskytování žákovského jízdného (dále jen „ztráta ze žákovského jízdného“), vzniklých dopravcům v důsledku plnění závazků veřejné služby2) , a konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti.
§ 2
Prokazatelná ztráta se vztahuje buď na jednotlivé spoje, na linku, podíl kilometrů linky nebo na soubor linek veřejné linkové dopravy, provozovaných dopravcem v důsledku zajišťování dopravní obslužnosti plněním závazků veřejné služby.
§ 3
Přiměřený zisk
(1) Přiměřeným ziskem se pro účely tohoto nařízení rozumí částka, která se vypočte jako součet částky, která po zdanění a po minimálním přídělu do povinných fondů nepřekračuje 1/8 ceny autobusů (odstavec 4) používaných zpravidla pro veřejnou linkovou dopravu zajišťující dopravní obslužnost plněním závazku veřejné služby (dále jen „veřejná linková doprava“), a částky, která nepřekračuje podíl ceny investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy odpovídající době životnosti dle zvláštního zákona3) , pokud s těmito investicemi vyjádřil pro účely jejich zahrnutí do výpočtu prokazatelné ztráty souhlas příslušný dopravní úřad4) . Tento součet se sníží o částku celkových účetních odpisů autobusů používaných ve veřejné linkové dopravě, o částku celkových účetních odpisů investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy a o částku přiznané dotace ze státního rozpočtu na nákup nově vyrobených autobusů a dotace z rozpočtů krajů nebo rozpočtů obcí na nákup nově vyrobených autobusů.
(2) Podmínka uvedená v odstavci 1 vyjádřená pojmem „zpravidla“ je splněna, ujede-li vozidlo ve veřejné linkové dopravě v daném roce více než 80 % kilometrů z celkového počtu ujetých kilometrů.
(3) Investicemi souvisejícími s provozováním veřejné linkové dopravy se pro účely tohoto nařízení rozumí investice do
a) technické základny provozu,
b) informačního a odbavovacího systému pro cestující,
c) vybavení autobusových nádraží, autobusových stanovišť a zastávek,
d) technických zařízení pro řízení provozu, jsou-li vlastnictvím dopravce.
(4) Pro výpočet přiměřeného zisku použije dopravce cenu oznámenou Ministerstvem dopravy ve Věstníku dopravy pro jednotlivé typy autobusů předem pro kalendářní rok.
§ 4
Doklad pro výpočet prokazatelné ztráty
(1) Dopravce si prokazatelnou ztrátu za předchozí období sám vypočte a výpočet prokazatelné ztráty doloží