Input:

49/1997 Sb., Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 24.4.2019 Garance

č. 49/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. března 1997
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
167/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění slova v § 17 odst. 1 a 2
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
vkládá § 86a
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 36 odst. 4, § 88, § 95
225/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 204 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
225/2006 Sb.
(k 27.3.2012)
pozbývá platnosti § 42c
ÚZ 439/2006 Sb.
 
 
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 21, § 28, § 30, § 49d a § 59
274/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 17a, § 17 a § 50
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění v § 6 odst. 1 a v § 62 písm. a)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 94 odst. 8
301/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění; nová přechodná ustanovení
301/2009 Sb.
(k 17.5.2010)
nabývají účinnosti § 22e odst. 1 písm. e), § 22e odst. 2 písm. e) a § 22f
407/2010 Sb.
(k 1.2.2011)
mění § 37 odst. 3, § 55b, § 55c odst. 4, § 55d, § 92, § 93, § 102 odst. 1
137/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 22, § 84c a § 89
127/2014 Sb.
(k 1.2.2015)
ve znění zák. č. 250/2014 Sb.
mění, celkem 123 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 3
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 72 odst. 3 a 4
319/2016 Sb.
(k 1.4.2017)
mění; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění ustanovení části deváté
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 3 a § 36
261/2017 Sb.
(k 16.11.2017)
mění, celkem 44 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 15, § 93 a § 94; vkládá § 69a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a) a upravuje ve věcech civilního letectví
a) podmínky stavby a provozování letadla,
b) podmínky zřizování, provozování a osvědčování způsobilosti letišť,
c) podmínky pro letecké stavby,
d) podmínky pro činnost leteckého personálu,
e) podmínky využívání vzdušného prostoru,
f) podmínky poskytování leteckých služeb,
g) podmínky provozování leteckých činností,
h) rozsah a podmínky ochrany letectví,
i) podmínky užívání sportovního létajícího zařízení,
j) rozsah a podmínky výkonu státní správy.
(2) Tento zákon se vztahuje ve vymezeném rozsahu na vojenské letectví ve věcech leteckého personálu, vojenských letišť a leteckých staveb, užívání vzdušného prostoru, poskytování leteckých služeb a provozování leteckých činností.
§ 2
Základní pojmy
(1) Civilním letectvím se rozumí letecké činnosti provozované v České republice civilními letadly jakékoliv státní příslušnosti pro civilní účely, jakož i letecké činnosti provozované letadly státní příslušnosti České republiky v cizině pro civilní účely a provozování civilních letišť a poskytování leteckých služeb na území České republiky.
(2) Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 25 kg.
(3) Výrobkem letecké techniky (dále jen „výrobek“) se ve smyslu tohoto zákona rozumí letadlo, motor nebo vrtule.
(4) Letadlovými částmi a zařízeními se rozumí jakýkoli přístroj, vybavení, mechanismus, aparatura, příslušenství nebo agregát včetně komunikačního vybavení, které je využíváno nebo určeno k použití při provozu nebo řízení letadla za letu a je vestavěné v letadle nebo k němu upevněné. Zahrnuje části draku, motoru nebo vrtule.
(5) Leteckým pozemním zařízením se rozumí technické zařízení, které je umístěné na zemi a slouží k zajištění leteckého provozu.
(6) Vzdušným prostorem České republiky je prostor nad územím České republiky do výšky, kterou lze využít pro letecký provoz.
(7) Letištěm je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru leteckých staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím.
(8) Letištním pozemkem je jakýkoli pozemek, na němž se nachází letiště, nebo jeho část.
(9) Obchodní leteckou dopravou se rozumí doprava osob, zvířat, zavazadel, pošty nebo jiného nákladu letadlem za úplatu.
(10) Leteckým dopravcem se rozumí osoba oprávněná provozovat obchodní leteckou dopravu na základě licence nebo jiného obdobného oprávnění.
(11) Tuzemským leteckým dopravcem se rozumí letecký dopravce, který je držitelem licence k provozování obchodní letecké dopravy