Input:

489/2020 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb. Garance

č. 489/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. listopadu 2020,
kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb.
Ministerstvo obrany stanoví podle § 39 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:
Čl. I
Vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb., se mění takto:
1. V názvu vyhlášky se slova „v roce 2020“ zrušují.
2. V § 1 odst. 1 se číslo „13“ nahrazuje číslem „10“, za slova „do které chodí,“ se vkládají slova „anebo jejich část“ a slova „při epidemii v roce 2020“ se nahrazují slovy „v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19“.
3. V § 1 odst. 2 se za slova „pokud zařízení“ vkládají slova „nebo jeho část“ a