Input:

486/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 486/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2012,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 228/2002 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky č. 276/2006 Sb. a vyhlášky č. 399/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Smluvní odměna musí být přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci.“.
2. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Za provedení autorizované konverze dokumentu činí odměna 30 Kč za každou započatou stranu konvertovaného dokumentu.“.
3. V § 8 odst. 1 se slova „a jejich příslušenství“ zrušují a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Při určení tarifní hodnoty se nepřihlíží k příslušenství, ledaže by bylo požadováno jako samostatný nárok.“.
4. V § 8 odstavec 7 zní:
„(7) V dědických věcech se za tarifní hodnotu považuje obvyklá cena zůstavitelova majetku odpovídající výši dědického podílu klienta.“.
5. V § 9 odst. 1 se částka „5 000 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 Kč“.
6. V § 9 odst. 2 se částka „1 000 Kč“ nahrazuje částkou „5 000 Kč“.
7. V § 9 odst. 3 úvodní části ustanovení se částka „25 000 Kč“ nahrazuje částkou „35 000 Kč“, na konci písmene d) se čárka nahrazuje slovem „ , nebo“, na konci písmene e) se čárka nahrazuje tečkou a písmena f) a g) se zrušují.
8. V § 9 odstavec 4 zní:
„(4) Částka 50 000 Kč se považuje za tarifní hodnotu ve věcech
a) osobnostních práv, ochrany proti uveřejňování informací, které jsou zneužitím svobody projevu, slova a tisku podle právních předpisů o hromadných informačních prostředcích, a ve věcech vyplývajících z uplatňování práv a povinností podle právních předpisů o ochraně osobních údajů nebo podle právních předpisů o ochraně průmyslového a jiného duševního vlastnictví, s návrhem na náhradu nemajetkové újmy,
b) uvedených v odstavci 3 písm. a), jde-li o právní vztah k podniku, nemovitosti, nebo právo z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,
c) rozhodovaných v řízení v otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob, a dále ve věcech rozhodovaných v insolvenčním nebo obdobném řízení,
d) žalob, kasačních stížností a dalších právních věcí projednávaných podle soudního řádu správního, s výjimkou věcí