Input:

482/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2013 Garance

č. 482/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2013
ZÁKON
ze dne 29. července 2004,
kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
94/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část šestou
496/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část sedmou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl. I
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písmeno d) včetně poznámek pod čarou č. 1) a č. 1a) zní:
„d) finanční hospodaření organizačních složek státu, zařízení státu majících obdobné postavení jako organizační složka státu,1Bezpečnostní informační služby1a(dále jen „organizační složka státu“) a příspěvkových organizací zřízených organizačními složkami státu (dále jen „příspěvková organizace“),


1§ 3, 7 a 51 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
1a§ 3 písm. a) zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb.
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 3 písm. b) se za slovo „poskytnuté“ vkládají slova „ , nestanoví-li zvláštní zákon jinak,“.
3. V § 3 se na konci písmene e) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity,“.
4. V § 3 písm. f) se za slova „peněžních prostředků“ vkládají slova „poskytnutých ze“ a za slovo „rozpočtu,“ se v obou případech vkládají slova „státního fondu,“.
5. V § 3 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l), m) a n), která včetně poznámky pod čarou č. 4d) znějí:
„l) realizací státní záruky zaplacení zaručené částky státem za dlužníka, jehož ručitelem stát byl, věřiteli dlužníka na základě ručitelské smlouvy, kterou stát s věřitelem ve prospěch dlužníka uzavřel, ručitelského prohlášení nebo záruční listiny, které stát věřiteli ve prospěch dlužníka vystavil, nebo zákona, který státu ručitelskou povinnost ukládá,
m) výdaji na vládní úvěry platby vývozcům na základě smluv o částečné úhradě vyváženého zboží a služeb, které s nimi uzavřela Česká republika, a smluv České republiky o vládních úvěrech s cizími státy; vývozcem se pro účely tohoto ustanovení rozumí fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která je podnikatelem4da uskutečňuje vývoz do států, s nimiž má Česká republika smlouvy o vládních