Input:

482/1991 Sb., Zákon České národní rady o sociální potřebnosti, ve znění účinném k 30.3.2005 Archiv

č. 482/1991 Sb.
[zrušeno č. 111/2006 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 6. listopadu 1991
o sociální potřebnosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
84/1993 Sb.
(k 1.3.1993)
mění, doplňuje
165/1993 Sb.
(k 22.6.1993)
mění, doplňuje
307/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
doplňuje
182/1994 Sb.
(k 1.10.1994)
mění
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění, doplňuje
134/1995 Sb.
(k 1.8.1995)
doplňuje
160/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění
136/1996 Sb.
(k 24.5.1996)
mění, doplňuje
133/1997 Sb.
(k 26.6.1997)
ruší § 7
280/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
mění § 2 odst. 1
422/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 1, 3, 4, 7 a 8a
ÚZ 45/2004 Sb.
 
 
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
v § 1 mění slova v odst. 2 a 6,
v § 3 v odst. 3 ruší písm. b), v odst. 5 doplňuje větu a doplňuje odst. 6
669/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 3 odst. 2 vkládá větu „Pro účely sociální potřebnosti ......“
124/2005 Sb.
(k 30.3.2005)
v 1 odst. 8 vkládá slova a na konci připojuje větu
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Sociální potřebnost
§ 1
(1) Občan se považuje za sociálně potřebného, jestliže jeho příjem nedosahuje částek životního minima stanovených zvláštním zákonem1) (dále jen „částky životního minima“) a nemůže si tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním.
(2) Občané žijící v domácnosti,10) jejichž příjmy se posuzují podle zvláštního zákona společně11) (dále jen „společně posuzované osoby“), se považují za sociálně potřebné, jen jestliže ostatní podmínky sociální potřebnosti stanovené tímto zákonem splňují všechny tyto osoby, s výjimkou osob uvedených v § 3 odst. 3 písm. b).
(3) Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu
a) vlastní prací,
b) řádným uplatněním zákonných nároků a pohledávek, zejména nároku na dávky nemocenského pojištění (péče), dávky důchodového pojištění (zabezpečení), dávky státní sociální podpory, výživné a příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce podle zvláštního zákona,11a) a uplatněním nároků z pracovních nebo obdobných vztahů; uplatnění zákonných nároků a pohledávek příslušný orgán nevyžaduje v případech, kdy je zřejmé, že uplatnění by nebylo úměrné zisku z něj plynoucímu nebo pokud nepovažuje za možné je po občanu spravedlivě žádat,
c) prodejem nebo jiným využitím vlastního majetku.
(4) Splnění podmínky spočívající v prodeji nebo jiném využití vlastního majetku podle odstavce 3 písm. c) se nevyžaduje
a) u movitých věcí, které nepodléhají výkonu rozhodnutí podle zvláštního zákona,11b)
b) u nemovitosti nebo bytu, které občan využívá k přiměřenému trvalému bydlení,
c) u kompenzačních a technických pomůcek osob s těžkým zdravotním postižením, poskytnutých podle zvláštního právního předpisu,11c)
d) u úprav a vybavení, na jejichž pořízení byl poskytnut příspěvek podle zvláštního právního předpisu,11d)
e) u motorového vozidla, na jehož zakoupení, celkovou opravu nebo zvláštní úpravu byl poskytnut příspěvek podle zvláštního právního předpisu,11e)
f) u motorového vozidla, na jehož provoz pobírá osoba oprávněná nebo osoba společně posuzovaná podle zvláštního právního předpisu11) příspěvek na provoz motorového vozidla podle zvláštního právního předpisu.11f)

Orgán příslušný k rozhodování o poskytování dávek sociální péče je oprávněn posoudit, zda nakládání s majetkem podle odstavce 3 písm. c) není pro občana spojeno s nepřiměřenou tvrdostí a takové zvýšení příjmu vlastním přičiněním nevyžadovat.
(5) Možnost zvýšit si příjem vlastní prací se nezkoumá při posuzování sociální potřebnosti
a) poživatele starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu,
b) občana staršího 65 let,
c) rodiče (osvojitele, občana, který dítě převzal do péče nahrazující péči rodičů, pěstouna) celodenně osobně řádně pečujícího alespoň o jedno dítě do čtyř let věku nebo o dítě starší, které nemůže být umístěno v předškolním zařízení, nebo o tři a více dětí, z nichž alespoň jedno je do deseti let věku a ostatní do patnácti let věku, nebo o dítě, které je podle předpisů o důchodovém pojištění dlouhodobě těžce