Input:

480/1992 Sb., Zákon o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, platné do 30.11.1999 Archiv

č. 480/1992 Sb.
[zrušeno č. 220/1999 Sb.]
ZÁKON
ze dne 2. října 1992
o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu
Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Rozsah platnosti
Tento zákon upravuje:
a) hmotné zabezpečení vojáků Československé armády a vojsk ministerstva vnitra (dále jen „vojáci“) a žáků škol ozbrojených sil, kteří se připravují pro službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě (dále jen „žáci škol“);
b) odpovědnost vojáků a žáků škol za škodu.
ČÁST PRVNÍ
Hmotné zabezpečení vojáků a žáků škol
§ 2
(1) Hmotné zabezpečení vojáků a žáků škol zahrnuje peněžní a naturální náležitosti.
(2) Naturálními náležitostmi se rozumí výstrojní, proviantní a přepravní náležitosti a ubytování.
Peněžní náležitosti
§ 3
(1) Vojákům z povolání a vojákům přijatým do další služby1) (dále jen „vojáci z povolání“) náleží plat podle zvláštních zákonů.2)
(2) Plat náleží vojákům z povolání za celý kalendářní měsíc; nekonali-li službu celý kalendářní měsíc, náleží jim poměrná část platu za každý kalendářní den, kdy vykonávali službu. Doba řádné, krátké a zvláštní dovolené3) se pro účely tohoto zákona považuje za výkon služby.
(3) Z předchozí vykonávané funkce plánované pro vojáka z povolání se vojákům z povolání zachovává plat v těchto případech:
a) při odvolání z funkce před ustanovením do jiné funkce, při vyslání k internímu studiu nebo před propuštěním z vojenské činné služby;4)
b) po skončení funkčního období ve volených funkcích včetně ukončení výkonu poslaneckého mandátu v zákonodárných sborech nebo volených placených funkcích v obecním zastupitelstvu, při plnění úkolů v zahraničí nesouvisejících s výkonem funkce, do které jsou ustanoveni, vojákyni z povolání při přerušení výkonu funkce z důvodu těhotenství, za podmínek stanovených zvláštním zákonem.3)
(4) Z platu přiznaného z předchozí vykonávané funkce plánované pro vojáka z povolání se vojákům z povolání zachovává tarifní plat při přerušení výkonu funkce z důvodu vojenskoodborné nezpůsobilosti na základě hodnocení a při vyloučení ze studia nebo zanechání studia.5)
(5) Vojákům z povolání, kteří byli zproštěni výkonu funkce,6) se dnem zproštění do dne ukončení tohoto opatření krátí plat o polovinu. Krácený plat se zvyšuje o 10 % na každé nezaopatřené dítě, na které náleží vojákovi z povolání nebo jeho manželu výchovné, výchovné k důchodu nebo přídavky na děti, nejvíce do 80 % platu. Krácený plat však nesmí být nižší než minimální mzda stanovená zvláštními předpisy. Bylo-li zproštění funkce zrušeno, doplatí se rozdíl, o který byl plat zkrácen. Následuje-li bezprostředně po zproštění výkonu funkce propuštění z vojenské činné služby,4) náleží krácený plat až do dne propuštění.
(6) Vojákům z povolání náleží výchovné v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním zákonem.7)
§ 4
(1) Vojáci v základní (náhradní) službě a v záloze povolaní na cvičení (dále jen „vojáci v základní službě“) mají nárok na služné podle dosažené hodnosti; při výkonu funkce plánované pro vojáky z povolání nebo občanské zaměstnance