Input:

48/1973 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád Garance

č. 48/1973 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. dubna 1973,
kterým se mění a doplňuje trestní řád
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Trestní řád č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:
1. V § 12 odst. 7 se slova „Po přijetí obžaloby“ nahrazují slovy „Po nařízení hlavního líčení“.
2. § 14 odst. 3 zní:
„(3) Pravomoci vojenských soudů podléhají též civilní osoby
a) pro trestné činy válečné zrady (§ 114 tr. zák.), služby v cizím vojsku (§ 115 tr. zák.) a nenastoupení služby v ozbrojených silách (§ 269 až 271 tr. zák.),
b) pro trestné činy vyzvědačství (§ 105 tr. zák.), ohrožení státního tajemství (§ 106, 107, 107a tr. zák.) a vyzvědačství a ohrožení státního tajemství ke škodě státu světové socialistické soustavy (§ 108 tr. zák.), byl-li jimi ohrožen zvlášť důležitý zájem obrany vlasti.“
3. V § 35
za odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Obhájcem v trestním řízení, ve kterém jsou probírány skutečnosti tvořící předmět státního tajemství, může být pouze advokát, který se může seznamovat se státním tajemstvím. Výběr těchto advokátů provádějí ústřední orgány advokacie podle hledisek uvedených v předpisech upravujících ochranu státního tajemství a vedou jejich seznamy.“,
dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
4. § 50 se doplňuje odstavcem 4, který zní:
„(4) Zmocněncem zúčastněné osoby a poškozeného v trestním řízení, ve kterém jsou probírány skutečnosti tvořící předmět státního tajemství, může být pouze osoba, která se může seznamovat se státním tajemstvím na příslušném úseku. Je-li takovým zmocněncem advokát, užije se obdobně ustanovení § 35 odst. 2.“
5. V § 65 odst. 2 poslední větě se slova „nebo vyhledávání“ nahrazují slovy „, a jde-li o vyhledávání, jakmile byli obviněný a jeho obhájce upozorněni na možnost prostudovat spisy [§ 169 písm. b)]“.
6. V § 66 odst. 1 se slova „nebo vyhledávacímu orgánu“ nahrazují slovy „, vyhledávacímu orgánu nebo orgánu konajícímu objasňování“ a za slova „vyhledávacím orgánem“ se vkládají slova „, v objasňování orgánem konajícím objasňování“.
7. V § 80 odst. 3 se vypouští věta druhá.
8. V § 81 odst. 4 se vypouští věta druhá.
9. V § 86
za odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) V případě, že bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle hlavy první zvláštní části trestního zákona, může prokurátor nebo vyšetřovatel s předchozím souhlasem prokurátora nařídit, aby mu pošta nebo podnik provádějící dopravu zásilek vydaly zásilku, u níž je důvodné podezření, že jí byl spáchán takový trestný čin nebo že s takovým trestným činem souvisí, jestliže je k objasnění skutečností závažných pro trestní řízení nutno zjistit její obsah.“,
dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3 a za slova „v odstavci 1“ se vkládá „nebo 2“.
10. V § 87 odst. 1 se za slova „§ 86 odst. 1“ vkládá „nebo 2“.
11. § 105 odst. 1 věta druhá zní:
„Místo přibrání znalce je možno se spokojit v jednoduchých případech s potvrzením nebo odborným vyjádřením příslušného orgánu, o jejichž správnosti nejsou pochybnosti.“
12. V § 106 se připojuje na konci tato věta:
„Znalec musí být též poučen o významu znaleckého