Input:

478/2001 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony Garance

č. 478/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. prosince 2001,
kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Čl. I
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, se mění takto:
1. V § 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) práva a povinnosti provozovatelů a učitelů autoškol,“.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).
2. V § 1 písmeno d) zní:
„d) podmínky pro udělování a odnímání osvědčení pro učitele výuky a výcviku (dále jen „profesní osvědčení“), průkazu zkušebního komisaře a pověření k provádění přezkoušení řidičů,“.
3. V § 2 odst. 1 větě čtvrté se slova „v jehož územním obvodu bude autoškola provozována“ nahrazují slovy „podle místa provozovny žadatele“.
4. V § 2 odst. 1 se doplňují věty: „Provozovatelem autoškoly může být i organizační složka státu, která zajišťuje obranu a bezpečnost státu, (dále jen „organizační složka státu“). Organizační složka státu může provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti pouze svých zaměstnanců a osob ve služebním poměru nebo zaměstnanců a osob ve služebním poměru jiných organizačních složek státu zajišťujících obranu a bezpečnost státu.“.
5. V § 2 odstavec 2 zní:
„(2) Okresní úřad vydá registraci k provozování autoškoly na základě písemné žádosti, prokáže-li žadatel, že
a) je držitelem příslušného živnostenského oprávnění, nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu, je držitelem zřizovací listiny, ze které vyplývá, že provádí výuku a výcvik k získání oprávnění k řízení vozidel,
b) splnil technické podmínky pro provozování autoškoly podle tohoto zákona.“.
6. V § 2 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.
7. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „obchodní jméno“ nahrazují slovy „obchodní firmu“ a za slova „trvalý pobyt“ se vkládají slova „identifikační číslo,“.
8. V § 3 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) způsob zajištění výcvikových vozidel,“.
9. V § 3 odst. 2 se písmena a) a b) zrušují.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena a) až d).
10. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slovem „trenažéru“ vkládá čárka, spojka „a“ se zrušuje a za slova „učebním prostorám“ se doplňují slova „a k výcvikovým vozidlům“.
11. V § 3 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
12. V § 3 odst. 2 písm. c) se na konci doplňují slova „nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu, zřizovací listinou“.
13. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Doklady uvedené v odstavci 2 předkládá žadatel v ověřených kopiích nebo originálech k nahlédnutí.“.
14. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „obchodní jméno“ nahrazují slovy „obchodní firmu“