Input:

476/2001 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy Garance

č. 476/2001 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
ZÁKON
ze dne 29. listopadu 2001,
kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, se mění takto:
1. V § 2 písm. b) se slova „b) až g)” nahrazují slovy „b) až i)”.
2. V § 4 písm. f) se slovo „nebo” zrušuje.
3. V § 4 písm. g) se slovo „lesních” nahrazuje slovem „trvalých”.
4. V § 4 se doplňují písmena h) a i), která znějí:
„h)  uzavřených objektech, nebo
i)  movitých věcech v uzavřených objektech.”.
5. V § 6 odst. 2 písm. a) se zrušují slova „v období od 1. dubna do 15. července kalendářního roku”.
6. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Náhradu škody na uzavřených objektech lze poskytnout i v případě, že škoda nebyla způsobena