Input:

470/2006 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání Garance

č. 470/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. září 2006,
kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 3, § 103 a § 105 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Čl. I
Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, se mění takto:
1. § 1 se zrušuje.
2. V § 2 odst. 1 se slova „30. dubna“ nahrazují slovy „31. května“.
3. V § 5 odstavec 11 zní:
„(11) Zkoušející určí termíny pro udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a konání zkoušek z jednotlivých předmětů v dostatečném počtu a časovém předstihu.“.
4. V § 6 odst. 6 se slova „ředitel školy“ nahrazují slovy „předseda komise“.
5. § 7 zní:
㤠7
(1) Řádné termíny absolutoria stanovuje ředitel školy v období:
a) v případě vzdělávacího programu v délce studia 3 nebo 4 roky od 1. do 30. června,
b) v případě vzdělávacího programu v délce studia 3,5 nebo 4,5 roku od 2. do 31. ledna.
(2) Termín opravné zkoušky stanovuje zkušební komise tak, aby bylo možné ji konat do šesti měsíců od konání řádného termínu absolutoria.
(3) Náhradní termín absolutoria stanovuje ředitel školy tak, aby bylo možné jej konat do čtyř měsíců od konání řádného termínu absolutoria.
(4) Řádné termíny, termíny pro opravné zkoušky a náhradní termíny musí být zveřejněny nejméně 1 měsíc předem na viditelném a přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
6. V § 10 odst. 2 písm. c) se slova „materiálním, personálním a organizačním“ nahrazují slovem „odborném“.
7. V § 12 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) seznam studijní literatury a dalších studijních