Input:

47/1973 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody Garance

č. 47/1973 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 169/1999 Sb.]
ZÁKON
ze dne 25. dubna 1973,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 173/1968 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 3 odst. 1 zní:
„(1) Trest se vykonává v nápravně výchovných ústavech, jež zřizuje a zrušuje ministr spravedlnosti.“
2. V § 20
v odstavci 2 písm. f) a g) se slova „až do 20 dnů“ nahrazují slovy „až do 30 dnů“,
odstavec 3 zní:
„(3) Při umístění do samovazby odsouzený nepracuje, je omezen v účasti na zájmové činnosti a není mu dovoleno číst denní tisk, knihy nebo jiné publikace a nakupovat věci osobní potřeby (§ 14). Stejně se postupuje i při celodenním umístění do uzavřeného oddělení s tím rozdílem, že odsouzený je povinen konat práce uvedené v § 27 odst. 2. S výkonem znovu uloženého kázeňského trestu celodenního umístění do uzavřeného oddělení nebo umístění do samovazby nelze započít dříve než po uplynutí alespoň 10 dnů od výkonu některého z těchto kázeňských trestů; byl-li však kázeňský trest celodenního umístění do uzavřeného oddělení nebo umístění do samovazby znovu uložen ještě během výkonu některého z těchto kázeňských trestů, lze vykonat dva takové kázeňské tresty bezprostředně za sebou.“
3. V § 24
odstavec 1 zní:
„(1) Uložení kázeňských trestů se vyřizují též přestupky.“,
v odstavci 2 se připojují na konci slova „nebo přečinem.“
4. V § 27 odst. 1 se připojuje na konci tato věta:
„Jsou-li však pro to naléhavé důvody, může náčelník nápravně výchovného ústavu nařídit odsouzeným práci přesčas, a to v rozsahu až do 150 hodin v kalendářním roce a se souhlasem ministra spravedlnosti až do 280 hodin v kalendářním roce; nad tuto hranici může povolit práci přesčas na návrh ministra spravedlnosti vláda republiky.“
5. V § 32 se slova „částku 100 Kčs“ nahrazují slovy „částku 500 Kčs“.
6. V § 36 odst. 2 se připojuje na konci tato věta:
„Nastala-li však nutnost naznačená ve větě první v důsledku toho, že si odsouzený způsobil újmu na zdraví úmyslně, může