Input:

464/2023 Sb., Zákon, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře Garance

č. 464/2023 Sb., Zákon, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
ZÁKON
ze dne 29. listopadu 2023,
kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. I
V § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 178/2019 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 471/2022 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 172/2023 Sb. a zákona č. 178/2023 Sb., se bod 15 zrušuje.
Dosavadní body 16 až 18 se označují jako body 15 až 17.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. II
V § 2b odst. 3 větách první a druhé zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 367/2019 Sb., se slova „přístup k dopravní infrastruktuře” nahrazují slovy „ochranu hospodářské soutěže”.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o dráhách
Čl. III
V § 22a odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 367/2019 Sb., se slova „přístup k dopravní infrastruktuře” nahrazují slovy „ochranu hospodářské soutěže”.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Čl. IV
Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 187/1999 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 226/2023 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se doplňuje odstavec 13, který zní:
„(13)  Ten, kdo vykonával funkci předsedy Úřadu, nesmí být po dobu 1 roku ode dne skončení výkonu funkce členem orgánu právnické osoby podnikající v oblasti provozování železniční infrastruktury nebo drážní dopravy ani být v pracovněprávním nebo podobném právním vztahu k ní nebo v této oblasti vykonávat podnikatelskou činnost.”.
2. V § 1a se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9)  Na toho, kdo vykonával funkci místopředsedy Úřadu, se použije obdobně § 1 odst. 13.”.
3. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2)  Úřad spolupracuje s příslušnými orgány jiných států za účelem výměny informací a pomoci při výkonu své působnosti.