Input:

461/2005 Sb., Vyhláška o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování Archiv

č. 461/2005 Sb.
[zrušeno č. 263/2016 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 11. listopadu 2005
o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování
Ministerstvo financí stanoví podle § 47 odst. 10 k provedení § 46a odst. 2 a § 28 odst. 2 písm. e) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) postup při přijímání žádostí o dotaci (dále jen „žádost“),
b) náležitosti žádosti,
c) postup při předávání žádostí krajskými úřady Ministerstvu financí.
§ 2
Náležitosti žádosti
(1) Žádost obsahuje
a) identifikační údaje vlastníka1) , kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa místa trvalého pobytu nebo místo podnikání, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu,
b) bankovní spojení, má-li být dotace poukázána bezhotovostním převodem,
c) místo stavby, v níž mají být provedena opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb s obytnými a pobytovými místnostmi nebo opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejné zásobování (dále jen „opatření“),
d) údaj o současném způsobu užívání stavby s obytnými a pobytovými místnostmi,
e) údaj o výsledcích měření objemové aktivity radonu,
f) údaj o předpokládaných nákladech na provedení opatření.
(2) Nedílnou součástí žádosti je
a) doklad o vlastnictví stavby uvedené v odstavci 1 písm. c), kterým je výpis z katastru nemovitostí2) ne starší než 3 měsíce, nebo doklad o vlastnictví vodovodu pro veřejnou potřebu,
b) doklad o výsledcích měření objemové aktivity radonu ne starší než 3 roky,
c) stanovisko Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen „Úřad“)3) ,
d) rozpočet předpokládaných nákladů a projektová dokumentace v rozsahu odpovídajícím stavebnímu zákonu podle typu a rozsahu opatření; vlastník bytu v bytovém nebo rodinném domě předkládá projektovou dokumentaci, jen překročí-li průměr hodnot objemové aktivity radonu, stanovený zvláštním právním předpisem,1) 4000 Bq/m3) ,
e) čestné prohlášení vlastníka o vlastnictví vodovodu, nemá-li doklad prokazující vlastnictví,
f) čestné prohlášení vlastníka, že je byt v bytovém nebo rodinném domě užíván k trvalému pobytu, v případech, kdy jej sám k trvalému pobytu neužívá.
Postup při přijímání a předávání žádostí
§ 3
Žádost se podává krajskému úřadu nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku, má-li být dotace poskytnuta ještě v tomto roce. Vzor žádosti je uveden v příloze této vyhlášky a je přístupný i způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím Portálu veřejné správy.
§ 4
(1) Krajské úřady po posouzení splnění podmínek stanovených