Input:

459/2012 Sb., Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu Garance

č. 459/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2012
o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví požadavky na kvalitu, odorizaci a tlak vyrobeného biometanu a způsob měření množství biometanu a kvality biometanu v předávacím místě výrobny biometanu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu.
§ 2
Požadavky na kvalitu biometanu
(1) Výrobce biometanu, který vyrábí biometan v procesu anaerobní fermentace z biomasy podle právního předpisu upravujícího druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a stanovení a uchovávání dokumentů, zajišťuje jeho výrobu tak, aby biometan v předávacích místech do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu splňoval kvalitativní parametry uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Biometan z výrobny biometanu připojené k podzemnímu zásobníku plynu vybudovaného v přírodních horninových strukturách musí být netečný vůči prostředí daných horninových struktur a nesmí je poškozovat.
(3) V případě, že není dodržen některý z měřených a vyhodnocovaných kvalitativních parametrů biometanu označený jako průběžně měřený, čímž se rozumí měření prováděná s maximálním časovým intervalem 10 minut, výrobce biometanu zajistí prostřednictvím měřicího, vyhodnocovacího a uzavíracího zařízení, které je součástí výrobny biometanu, automatické zastavení dodávky biometanu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu.
(4) Obnovení dodávky biometanu po jejím předchozím přerušení z důvodů nesplnění některého z kvalitativních parametrů biometanu uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce je možné na základě předloženého dokladu o výsledku jednorázově změřeného parametru kvality biometanu nebo výsledků z průběžného měření prokazujícího splnění tohoto parametru kvality výrobcem biometanu a po dohodě s dispečinkem příslušného provozovatele.
(5) Průměrnou hodnotu spalného tepla v místě připojení nebo v jednotlivých zónách kvality za předcházející měsíc zveřejňuje příslušný provozovatel způsobem umožňujícím dálkový přístup. Označení zóny kvality, k níž bude výrobna biometanu připojena, se uvádí ve smlouvě o připojení.
§ 3
Požadavky na odorizaci
(1) U výroben biometanu připojených k distribuční soustavě zajišťuje odorizaci biometanu provozovatel distribuční soustavy. U výroben biometanu připojených k přepravní soustavě nebo k podzemnímu zásobníku plynu se odorizace neprovádí.
(2) U výroben biometanu připojených k distribuční soustavě umožňuje výrobce biometanu provozovateli distribuční soustavy dávkování odorizační látky do těžebního plynovodu1) ve vlastnictví výrobce biometanu.
(3) Odorizace vyrobeného biometanu nesmí vyžadovat vyšší dávku odorizační