Input:

454/2011 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb. Garance

č. 454/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2011,
kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb.
Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 33 a § 53 písm. a), c), d), e), f) a j) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 255/2011 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. a) se za slova „ve kterém se“ vkládá slovo „zpravidla“.
2. V § 2 se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.
Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena f) až l).
3. V § 2 písm. i) se slova „ztěžuje nebo“ nahrazují slovem „ztěžuje,“, za slovo „oznamuje“ se vkládají slova „nebo zaznamenává“ a za slovo „narušení“ se vkládá slovo „zabezpečení“.
4. V § 2 písm. j) se slova „ , uzamykatelná skříň“ zrušují a za slovo „jiná“ se vkládá slovo „uzamykatelná“.
5. V § 2 se na konci písmene k) čárka nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.
6. § 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 zní:
㤠3
Zabezpečení objektu a zabezpečené oblasti
(1) Hranici objektu nebo zabezpečené oblasti, zařazení objektu nebo zabezpečené oblasti do příslušné kategorie6a zařazení zabezpečené oblasti do příslušné třídy stanoví odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba.
(2) Zabezpečení objektu nebo zabezpečené oblasti je zajišťováno kombinací opatření fyzické bezpečnosti podle odstavců 3 až 10 a § 6 až 9.
(3) Objekt je zabezpečován v závislosti na kategorii objektu, s ohledem na charakter hranice objektu a v závislosti na vyhodnocení rizik těmito technickými prostředky
a) pro kategorii Vyhrazené - mechanické zábranné prostředky,
b) pro kategorii Důvěrné a Tajné - mechanické zábranné prostředky a zařízení elektrické zabezpečovací signalizace,
c) pro kategorii Přísně tajné - mechanické zábranné prostředky, zařízení elektrické zabezpečovací signalizace a speciální televizní systémy. Speciální televizní systémy nesmí narušit ochranu utajovaných informací.
(4) Zabezpečená oblast je zabezpečována v závislosti na její kategorii, třídě a vyhodnocení rizik těmito technickými prostředky
a) pro kategorii Vyhrazené - mechanické zábranné prostředky,
b) pro kategorii Důvěrné - mechanické zábranné prostředky a zařízení elektrické zabezpečovací signalizace,
c) pro kategorii Tajné a Přísně tajné - mechanické zábranné prostředky, systémy pro kontrolu vstupů, zařízení elektrické zabezpečovací signalizace, speciální televizní systémy, zařízení elektrické požární signalizace. Speciální televizní systémy lze nahradit tísňovými systémy. Při použití speciálních televizních systémů nesmí být narušena ochrana utajovaných informací.
(5) Bodové hodnoty nejnižší míry zabezpečení zabezpečené oblasti jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky.
(6) Objekty a zabezpečené oblasti kategorie Důvěrné a vyšší, v nichž je zajištěna trvalá přítomnost zde pracujících osob, se zabezpečují mechanickými zábrannými prostředky.
(7) K zabezpečení