Input:

453/2001 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 453/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. listopadu 2001,
kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o investičních pobídkách
Čl. I
Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se v úvodní větě slovo „jsou“ nahrazuje slovy „se rozumí“.
2. V § 1 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu,“.
3. V § 1 odst. 2 se doplňuje nové písmeno e), které včetně poznámek pod čarou č. 2), 2a) a 2b) zní:
„e) převod pozemků podle zvláštního právního předpisu,2evidovaných v katastru nemovitostí 2ajako zemědělské pozemky a převod ostatních druhů pozemků, a to za ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu2búčinného ke dni uzavření smlouvy o převodu. Zvláštní zákony omezující převody pozemků ve vlastnictví České republiky tím nejsou dotčeny.


2§ 17 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb.
2a§ 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2b§ 11 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).“.
4. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „hmotného a nehmotného investičního majetku“ nahrazují slovy, které včetně poznámky pod čarou č. 4a) znějí: „majetku, který je podle zvláštního právního předpisu4adlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem, (dále jen „dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek“)


4aZákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.
„d) šetrnost výroby, činností, procesů, stavby nebo zařízení k životnímu prostředí,5


5Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
5. V § 2 odst. 2 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:
6. V § 2 odst. 2 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:
„e) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nejméně v částce 350 000 000 Kč, přičemž nejméně částka 145 000