Input:

452/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 13.1.2018 Garance

č. 452/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 2016,
kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
370/2017 Sb.
(k 13.1.2018)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 370/2017 Sb. k 13.1.2018)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. III
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 se na konci úvodní části ustanovení doplňuje slovo „ , zda“.
2. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „dodržování podmínek stanovených“ nahrazují slovy „jsou dodržovány podmínky stanovené“.
3. V § 2 odst. 2 písm. b) a d) až f) se slovo „zda“ zrušuje.
4. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „dodržování ostatních podmínek stanovených“ nahrazují slovy „jsou dodržovány ostatní podmínky stanovené“.
5. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:
„g) příjemce dodržuje povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím mezibankovní poplatky za karetní platební transakce8.


8Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce.“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl. IV
Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve