Input:

450/2001 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 24.4.2019 Garance

č. 450/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. listopadu 2001,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
110/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
ruší část šestou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
Čl. I
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 38 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které znějí:
„(3) Obec nesmí svým majetkem ručit za závazky fyzických osob a právnických osob, jichž není zřizovatelem.
(4) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou od počátku neplatné.
(5) Stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.
2. V § 85 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2, 3, 4 a 5, které znějí:
„(2) Uzavření smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky ze zahraničí schvaluje vláda.
(3) Emise komunálních obligací schvaluje vláda.
(4) Obec nesmí přijmout úvěr, pokud její dluhová služba přesahuje 15 % vlastního rozpočtu minulého roku.
(5) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavců 2 a 3 jsou od počátku neplatné.“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o krajích (krajské zřízení)
Čl. II
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 17 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které znějí:
„(3) Kraj nesmí majetkem kraje ručit za závazky fyzických osob a právnických osob, jichž není zřizovatelem.
(4) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou od počátku neplatné.
(5) Stát neručí za hospodaření a závazky kraje, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.
2. V § 36 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2, 3 a 4, které znějí:
„(2) Emise obligací vydávaných krajem schvaluje vláda.
(3) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 2 jsou od počátku