Input:

45/2024 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat Garance

č. 45/2024 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. února 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ZMĚNA NAŘÍZENÍ VLÁDY O STANOVENÍ PODMÍNEK PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ ZVÝŠENÍ OBRANYSCHOPNOSTI V CHOVU PRASAT VAKCINACÍ
Čl. I
Nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, se mění takto:
1. V § 5 odst. 3 se za slovo „vakcinace” vkládají slova „podle podmínek registrace podané vakcíny nebo podmínek použití stanovených výrobcem podané autogenní vakcíny”.
2. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V konečném hlášení žadatel pro kategorii prasnic uvede zvířata s kompletní vakcinací pro daný patogen pouze jednou.”.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení o žádosti zahájené podle nařízení vlády č. 64/2023 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 64/2023 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti