Input:

45/1987 Sb., Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům do 21 let věku v podzemí hlubinných dolů, ve znění účinném k 1.6.1992 Archiv

č. 45/1987 Sb.
[zrušeno č. 262/2006 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 20. května 1987
o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům do 21 let věku pod zemí v hlubinných dolech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
235/1992 Sb.
(k 1.6.1992)
doplňuje
Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 83 odst. 4 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 153/1969 Sb., v dohodě s Ústřední radou odborů:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje zásady postupu při zavádění zkrácené pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů na 36 hodin týdně (dále jen „zkrácená pracovní doba“) pracovníkům do skončení kalendářního měsíce, ve kterém dovrší 21 let věku, kteří vykonávají zaměstnání 1. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech.1)
Povolování zkrácení pracovní doby
§ 2
Federální ústřední orgány a ústřední orgány České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky (dále jen „ústřední orgány“) podávají návrhy na zkrácení týdenní pracovní doby2) ministerstvu práce a sociálních věcí České socialistické republiky nebo ministerstvu práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky příslušnému podle sídla organizace (dále jen „příslušné ministerstvo práce a sociálních věcí“). Návrh musí obsahovat
a) označení organizací, pracovních činností podle příslušného mzdového předpisu (kvalifikačního katalogu) a orientační počet pracovníků, kterým má být pracovní doba zkrácena,
b) stanovisko příslušného orgánu hygienické služby,
c) soubor opatření ochrany pracovníků v následujícím období s určením technických,3) organizačních a jiných opatření včetně postupných termínů pro snižování škodlivých vlivů pracovního prostředí, pro které se navrhuje pracovní dobu zkrátit, při zabezpečení plnění výrobních úkolů,
d) stanovisko příslušného odborového orgánu.
§ 3
(1) Příslušné ministerstvo práce a sociálních věcí v mezích své územní působnosti po prověření náležitostí návrhu ústředního orgánu (§ 2) povoluje v dohodě s příslušným ministerstvem zdravotnictví a příslušným odborovým orgánem zkrácenou pracovní dobu za podmínek stanovených touto vyhláškou na určitou dobu, nejdéle však na pět let.
(2) Povolení podle předchozího odstavce musí obsahovat zejména
a) označení organizací, pracovních činností podle příslušného mzdového předpisu (kvalifikačního katalogu) a orientační počet pracovníků, pro které se zkrácená pracovní doba povoluje,
b) délku zkrácené pracovní doby 36 hodin, její rozvržení na nejvýše pět dní v týdnu a nejvýše přípustnou délku pracovní doby v jednotlivých dnech osm hodin (§ 9 odst. 1),
c) určení data, od kterého se v jednotlivých organizacích zavádí zkrácená pracovní doba,
d) určení doby trvání zkrácené pracovní doby,
e) podmínku postupné realizace souboru opatření ochrany pracovníků v následujícím období (§ 2 písm. c)) při dodržení nejvyšší hospodárnosti a maximálního využití vlastních zdrojů organizací.
(3) Stejnopis povolení zkrácené pracovní doby zašle příslušné