Input:

448/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí Garance

č. 448/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. října 2020,
kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, se mění takto:
1. V § 2 se slova „31. října 2020“ nahrazují slovy „30. září 2021“.
2. V § 3 odst. 1 se slova „před nabytím účinnosti tohoto zákona“ zrušují.
3. V § 3 odst. 2 a v § 5 odst. 2 písm. b) se číslo „2021“ nahrazuje číslem „2022“.
4. V § 4 odst. 1 se slovo „března“ nahrazuje slovem „prosince“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Není-li dále