Input:

443/2003 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb. Archiv

č. 443/2003 Sb.
[zrušeno č. 575/2006 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2003,
kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb.
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 2 odst. 2 a § 14 zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu zní:
㤠1
Druh barviva a značkovací látky
K barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv (dále jen „paliva a maziva“) uvedených v § 2 odst. 1 zákona se používá tekuté směsi červeného barviva Solvent Red 19 a značkovací látky, jejíž chemický název zní nethyl-n-[2-(1-isobutexy-ethoxy) ethyl]-4-(fenylazo) anilin s identifikačním barevným odstínem SOLVENT YELLOW 124. Pro barvení bude použito 3 až 5 mg barviva a pro značkování minimálně 6 mg značkovače na 1 litr paliva či maziva.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
2. V § 3 odstavec 4 zní:
„(4) Zjistí-li příslušný státní orgán u paliva a maziva, které není dovoleno barvit a značkovat [§ 6 písm. a) a § 2 zákona], zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1 této vyhlášky, oddělí ze vzorku odebraného podle odstavce 2 část pro provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou a část pro kontrolní uložení. Akreditované osoby jsou zveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.“.
3. V § 3 odst. 6 se slovo „zkušebnou“ nahrazuje slovy „příslušnou akreditovanou osobou“.
4. V § 3 odst. 7 se slovo „zkušebnou“ nahrazuje slovy „příslušnou akreditovanou osobou“.
5. V § 3 odst. 8 se slova „Pro zkušebnu“ nahrazují slovy „Pro příslušnou akreditovanou osobu“.
6. V § 3 odst. 9 se slovo „zkušebnou“ nahrazuje slovy „příslušnou akreditovanou osobou“.
7. V § 4 odst. 4 se slovo „zkušebně“ nahrazuje slovy „příslušné akreditované osobě“ a slovo „zkušebnou“ nahrazuje slovy „příslušnou akreditovanou osobou“.
8. V § 5 odst. 1 se slovo „zkušebně“ nahrazuje slovy „příslušné akreditované osobě“.
9. V § 5 odst. 2 se slovo „zkušebna“ nahrazuje slovy „příslušná akreditovaná osoba“.
10. V § 5 odst. 3 se slovo „zkušebna“ nahrazuje slovy „příslušná akreditovaná osoba“.
11. Příloha č. 4 zní:
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 186/1996 Sb.
Seznam ropných výrobků (paliv a maziv), které nesmějí být barveny a značkovány podle § 2 odst. 2 věty druhé zákona, i když mají vlastnosti uvedené v § 2 odst. 1 zákona
 
název a specifikace výrobku
položka celního sazebníku