Input:

442/2006 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění účinném k 16.12.2008 Garance

č. 442/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 31. srpna 2006,
kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
416/2008 Sb.
(k 16.12.2008)
mění přílohu č. 1
Ministerstvo informatiky stanoví podle § 21 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu1) způsobem umožňujícím dálkový přístup včetně osnovy popisu postupů podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona.
§ 2
Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
(1) Povinný subjekt zveřejňuje informace ve struktuře, v pořadí, s označením a uvozovacím textem podle přílohy.
(2) V případě územních samosprávných celků, jejichž součástí je více povinných subjektů, se informace zveřejňují pouze jednou.
§ 3
Osnova popisu postupů, které povinný subjekt dodržuje
(1) Povinný subjekt zveřejňuje popisy postupů podle osnovy uvedené v příloze č. 2. Popisy postupů zveřejňuje v pořadí, s číslem a uvozovacím textem podle přílohy č. 2.
(2) Popis postupu podle přílohy č. 2 zveřejňuje povinný subjekt tak, aby jej bylo možno zobrazit v rozsahu:
a) základních informací, které tvoří položky č. 3 až 8, 10 až 16, 28 a 29 osnovy popisu postupu,
b) rozšířených informací, které tvoří základní informace podle písmene a) a položky č. 9, 17, 19, 20, 23 a 24 osnovy popisu postupu,
c) úplných informací,

a aby bylo možné tyto jednotlivé celky informací zobrazit samostatně.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
 
Ministryně:
Ing. Bérová v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 442/2006 Sb.
Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
 
Označení a uvozovací text
Obsah položky
1. Název
Úplný název povinného subjektu.
 
Uvádí se vždy bez zkratek.
2. Důvod a způsob založení
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
 
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi. Jako textová informace se vždy uvádí zřizovatel, nadřízený orgán*) případně další nadřízené úřady, pokud se liší přímé vedení od metodického.
3. Organizační struktura
Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.
Uvádí se jako textová informace, schéma nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, včetně dalších informací o vnitřních útvarech (odborech a odděleních) povinného subjektu.
 
Lze uvést také
 
a) seznam podřízených povinných subjektů (z hlediska podávání opravných prostředků) jako textovou informaci nebo hypertextový odkaz na internetové stránky s uvedenými informacemi,
 
b) seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu. Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, případně s hypertextovým odkazem na internetové stránky příslušné organizace.