Input:

441/2003 Sb., Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění účinném k 1.1.2019 Garance

č. 441/2003 Sb., Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění účinném k 1.1.2019
ZÁKON
ze dne 3. prosince 2003
o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o ochranných známkách)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
221/2006 Sb.
(k 26.5.2006)
ruší v § 8 odst. 4 až 7 a v § 18 odst. 4, v § 51 odst. 2 nahrazuje slova
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 17 odst. 1 a § 53
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
vkládá § 18a; mění § 44
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
v části první vkládá novou hlavu XIII
196/2017 Sb.
(k 25.7.2017)
vkládá nový § 45a
286/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění, celkem 138 novelizačních bodů; vkládá nové přílohy a přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Ochranné známky
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Pojem ochranné známky
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie16) a upravuje ochranné známky.
§ 1a
Označení, která mohou tvořit ochrannou známku
Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé
a) odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a
b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“) způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.
§ 2
Na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou
a) zapsány v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) (dále jen „národní ochranné známky“),
b) s účinky pro Českou republiku zapsány v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví14) na základě mezinárodní přihlášky ve smyslu Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (dále jen „Madridská dohoda“) nebo Protokolu k Madridské dohodě1) (dále jen „mezinárodní ochranné známky“),
c) zapsány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie2) (dále jen „nařízení Evropského parlamentu a Rady“) v rejstříku vedeném Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „ochranná známka Evropské unie“),
 
d) na území České republiky všeobecně známé (dále jen „všeobecně známé známky“) ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Pařížská