Input:

44/2011 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 44/2011 Sb.
[zrušeno č. 341/2017 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. února 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb. a nařízení vlády č. 381/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 8 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.
2. V § 4 odst. 10 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.
3. V § 5 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „není-li v odstavci 4 stanoveno jinak“.
4. V § 5 se vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem18dposkytujícím zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nebo v zařízení záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.“.

Poznámka pod čarou č. 18d zní:


18d§ 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
5. V § 5 odst. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
6. V § 5 odst. 6 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.
7. V § 8 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.
8. Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 4, která zní:
„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)
 
Platový stupeň
Počet let započitatelné praxe
Platová třida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
do 1 roku
7 680
8 340
9 040
9 800
10 630
11 520
12 500
13 570
14 720
15 960
22 340
23 790
26 870
30 110
32 000
34 040
2
do 2 let
7 970
8 660
9 380
10 180
11 050
11 970
12 970
14 080
15 270
16 560
22 990
24 490
27 650
30 940
32 910
35 020
3
do 4 let
8 260
8 990
9 730
10 560
11 460
12 410
13 460
14 620
15 850
17 200
23 690
25 240
28 450
31 810
33 850
36 030
4
do 6 let
8 570
9 330
10 120
10 960
11 900
12 890
13 980
15 180
16 450
17 850
24 390
25 990
29 270
32 710
34 820
37 100
5
do 9 let
8 920
9 680
10 500
11 380
12 350
13 380
14 510
15 760
17 070
18 520
25 120
26 790
30 130
33 640
35 830
38 190
6
do 12 let
9 260
10 040
10 890
11 800
12 820
13 880
15 050
16 360
17 710
19 210
25 880
27 610
31 020
34 600
36 880
39 320
7
do 15 let
9 610
10 440
11 310
12 260
13 300
14 410
15 610
16 980
18 400
19 950
26 670
28 470
31 950
35 620
37 970
40 500
8
do 19 let
9 970
10 830
11 740
12 710
13 810
14 950
16 200
17 620
19 090
20 690
27 490
29 360
32 910
36 650
39 110
41 730
9
do 23 let
10 340
11 230
12 190
13 200
14 330
15 520
16 810
18 280
19 800
21 480
28 330
30 280
33 900
37 740
40 290
43 000
10
do 27 let
10 750
11 670
12 650
13 700
14 880
16 110
17 440
18 980
20 560
22 290
29 210
31 230
34 940
38 860
41 510
44 310