Input:

44/1974 Sb., Celní zákon, platné do 31.12.1992 Archiv

č. 44/1974 Sb.
[zrušeno č. 13/1993 Sb.]
CELNÍ ZÁKON
ze dne 24. dubna 1974
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Účel celního zákona
Účelem celního zákona je zajistit ochranu zájmů Československé socialistické republiky při dovozu, vývozu a průvozu zboží, upravit celní kontrolu dovozu, vývozu a průvozu zboží a stanovit práva a povinnosti orgánů celní správy, jakož i osob a organizací při celní kontrole.
HLAVA PRVNÍ
ORGÁNY CELNÍ SPRÁVY A JEJICH ORGANIZACE
§ 2
Federální ministerstvo zahraničního obchodu a Ústřední celní správa
(1) Ústředním federálním orgánem státní správy pro oblast celnictví, celní politiky a celních tarifů je federální ministerstvo zahraničního obchodu. Ústřední celní správa je zvláštní složkou federálního ministerstva zahraničního obchodu.
(2) V čele Ústřední celní správy je generální ředitel. Zástupcem je náměstek generálního ředitele Ústřední celní správy.
(3) Jestliže je generálním ředitelem Ústřední celní správy občan České socialistické republiky, je náměstkem generálního ředitele Ústřední celní správy občan Slovenské socialistické republiky a naopak.
(4) Generálního ředitele Ústřední celní správy a jeho náměstka jmenuje a odvolává ministr zahraničního obchodu Československé socialistické republiky.
§ 3
Celní ředitelství
(1) Celní ředitelství pro Českou socialistickou republiku a Celní ředitelství pro Slovenskou socialistickou republiku (dále jen „celní ředitelství“) působí jako orgány Ústřední celní správy pro území republik.
(2) V čele celního ředitelství je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zahraničního obchodu Československé socialistické republiky.
Celnice
§ 4
(1) Celnice jsou výkonnými orgány celní správy.
(2) Celnice zřizuje a jejich obvody stanoví federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s příslušnými ústředními orgány státní správy Československé socialistické republiky a republik. Federální ministerstvo zahraničního obchodu může zřizovat celní odbočky jako součást jednotlivých celnic.
(3) Celnice na území České socialistické republiky jsou přímo podřízeny Celnímu ředitelství pro Českou socialistickou republiku, celnice na území Slovenské socialistické republiky jsou přímo podřízeny Celnímu ředitelství pro Slovenskou socialistickou republiku.
(4) V čele celnice je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel příslušného celního ředitelství.
§ 5
(1) Celnice na státních hranicích jsou pohraničními celnicemi. Celnice v případech, na letištích a na jiných místech, pokud provádějí vstupní a výstupní celní kontrolu, jsou rovněž pohraničními celnicemi. Ostatní celnice jsou vnitrozemskými celnicemi
(2) Seznam celnic, celních odboček, jakož i územních obvodů celnic vyhlásí federální ministerstvo zahraničního obchodu.
Působnost Ústřední celní správy, celních ředitelství a celnic
§ 6
Ústřední celní správa
a) řídí a koordinuje činnost celních ředitelství;
b) zabezpečuje úkoly federálního ministerstva zahraničního obchodu v oblasti celnictví podle tohoto zákona v rozsahu stanoveném ministrem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky.
§ 7
Celní ředitelství
a) řídí a kontroluje celnice na území republiky;