Input:

437/2003 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2014 Garance

č. 437/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. listopadu 2003,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část pátou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části druhou, třetí a čtvrtou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o účetnictví
Čl. I
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:
„(1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství1rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost.


1Čtvrtá směrnice Rady ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách určitých forem společností (78/660/EHS), ve znění směrnic Rady 83/349/EHS, 84/569/EHS, 89/666/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS, 94/8/ES, 1999/60/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES.
Sedmá směrnice Rady ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o konsolidovaných účetních závěrkách (83/349/EHS), ve znění směrnic Rady 89/666/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES.
Nařízení (ES) č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002, o používání mezinárodních účetních standardů.“.
2. V § 1 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,“.
3. V § 1 odst. 2 se doplňují písmena e) až h), která včetně poznámek pod čarou č. 1a) a 1b) znějí:
„e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty,1avčetně zdanitelných plnění osvobozených od této daně, přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 6 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku; do obratu se nezapočítávají příjmy z činnosti, která vykazuje všechny znaky podnikání, kromě toho znaku, že je prováděna podnikatelem,
f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,
g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu,1bpokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo
h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis,


1a§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
1b§ 829 a následující občanského zákoníku.“.
4. § 2 včetně nadpisu zní:
㤠2
Předmět účetnictví
Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.“.
5. V § 3 odst. 1 větě první se za slovo „účtují“ vkládají slova „podvojnými zápisy“.
6. V § 3 odst. 1 větě druhé se číslo „2“ nahrazuje číslem „8“ a slova „, zatímco o veškerých výdajích a příjmech účtují až v okamžiku jejich skutečného zaplacení nebo přijetí“ se zrušují.
7. V § 3 odst. 2 větě páté se za slova „po skončení kalendářního roku“ vkládají slova „nebo hospodářského roku“.
8. V § 3