Input:

436/2004 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, ve znění účinném k 1.7.2017 Garance

č. 436/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. června 2004,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
ruší část třicátou sedmou
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část desátou a jedenáctou
138/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
ruší část padesátou čtvrtou
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší část první
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší části třetí a čtrnáctou
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část osmnáctou
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část osmou
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší část čtvrtou
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část čtyřicátou sedmou
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část devátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 189/2006 Sb. k 1.1.2009)
ČÁST DRUHÁ
Změna občanského soudního řádu
Čl. II
V § 299 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb., se slova „hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání“ nahrazují slovy „podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci“.
ČÁST TŘETÍ
(zrušena zák. č. 264/2006 Sb. k 1.1.2007)
ČÁST ČTVRTÁ
(zrušena zák. č. 375/2011 Sb. k 1.4.2012)
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Čl. VI
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 2 písm. a) se za slovy „pracovní podmínky“ čárka nahrazuje spojkou „a“ a vkládají se slova „upravující uměleckou, kulturní, reklamní a sportovní činnost3a“.
Poznámka pod čarou č. 3a) zní:


3aZákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.
2. V § 6 odst. 2 písm. b) se za slova „pracovní podmínky“ vkládají slova „ , včetně předpisů upravujících uměleckou, kulturní, reklamní a sportovní činnost,3a“.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o školských zařízeních
Čl. VII
V § 31b odst. 1 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 390/1991 Sb., se slova „občanům se změněnou pracovní schopností“ nahrazují slovy „osobám se zdravotním postižením2“.
Poznámka pod čarou č. 2) zní:


2§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.
ČÁST SEDMÁ
Změna školského zákona
Čl. VIII
V § 9 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb., se slova „se změněnou pracovní schopností.“ nahrazují slovy „se zdravotním postižením.1a“.
Poznámka pod čarou č. 1a) zní:


1a§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.
ČÁST OSMÁ
(zrušena zák. č. 329/2011 Sb. k 1.1.2012)
ČÁST DEVÁTÁ
(zrušena zák. č. 250/2016 Sb. k 1.7.2017)
ČÁST DESÁTÁ
(zrušena zák. č. 112/2006 Sb. k 1.1.2007)
ČÁST JEDENÁCTÁ
(zrušena zák. č. 112/2006 Sb. k 1.1.2007)
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů
Čl. XIII
V zákoně č. 578/1991 Sb., o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 586/1992 Sb., zákona č. 39/1994 Sb. a zákona č. 117/1995 Sb., se část desátá zrušuje.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XIV
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999