Input:

435/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) Garance

č. 435/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2017,
kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb.,
o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
státními finančními aktivy a Národním fondem
(vyhláška o finančním vypořádání)
Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se za slova „rozpočtových pravidel“ vkládají slova „(dále jen „programové financování“)“.
2. V § 3 odst. 4 se slova „nebo návratné finanční výpomoci“ zrušují.
3. V § 3 odst. 4 písm. a) se slova „dotace na projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů podle rozpočtových pravidel“ nahrazují slovy „upraveného v písmenu b)“.
4. V § 3 odst. 4 písmeno b) zní:
„b) v případě akce v rámci programového financování, projektu výzkumu, vývoje a inovací podle zákona upravujícího podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů podle rozpočtových pravidel podle stavu k 31. prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování akce nebo projektu z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu; o ukončení financování rozhoduje poskytovatel.“.
5. V § 3 se na začátek odstavce 6 vkládá věta „Finanční vypořádání návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté příjemci se provede pouze za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. prosinci roku, ve kterém byla návratná finanční výpomoc poskytnuta.“.
6. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slova „poskytované z prostředků České republiky“ vkládají slova „vyjma dotací na programové financování a dotací na výzkum, vývoj a inovace“ a za slova „vzory v přílohách označených písmenem B obsahují“ se vkládají slova „dotace na programové financování, na výzkum, vývoj a inovace z prostředků České republiky a dále“.
7. V § 5 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.
8. V § 5 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „v komentáři podle § 2 odst. 1“.
9. V § 7 odstavec 2 zní:
„(2) Komentář předkládá příjemce, poskytovatel, který není současně správcem kapitoly, nebo kraj pouze v případě rozdílu mezi předepsanou výší vratek a skutečně odvedenými prostředky při finančním vypořádání. V komentáři zdůvodní uvedený nesoulad, a to například uvedením informace o dotacích, jejichž celá výše nebo její část je předmětem odvodu za porušení rozpočtové kázně.“.
10. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Komentář zpracovaný správcem kapitoly obsahuje skutečnosti podle odstavce 2 a dále zdůvodnění případných rozdílů mezi údaji ve