Input:

427/2010 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2014 Garance

č. 427/2010 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. prosince 2010,
kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část desátou a dvacátou první
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třináctou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. I
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 306/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 1 písm. i), § 9 odst. 3 písm. a) bodě 5 a v § 9 odst. 3 písm. b) bodech 3 a 4 se slovo „narušit“ nahrazuje slovy „závažným způsobem narušit“.
2. V § 9 odst. 3 písm. a) bodě 5 a v § 9 odst. 3 písm. b) bodě 4 se slovo „potvrdí“ nahrazuje slovy „poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to“.
3. V § 9 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , není-li dále stanoveno jinak“.
4. § 10 zní:
㤠10
(1) Povinnost cizince, kterému byl odepřen vstup na území, vycestovat zpět do zahraničí, se nevztahuje na cizince, pokud
a) je bezprostředně ohrožen jeho život z důvodu úrazu nebo náhlého onemocnění,
b) by mu neposkytnutí neodkladné zdravotní péče způsobilo trvalé chorobné změny, nebo
c) je mu nezbytné poskytnout v souvislosti s porodem neodkladnou zdravotní péči.
(2) Vyžaduje-li zdravotní stav cizince, na kterého se podle odstavce 1 nevztahuje povinnost vycestovat, bezodkladný převoz do zdravotnického zařízení, zajistí policie jeho dopravu do zdravotnického zařízení na území.
(3) Cizinec, na kterého se podle odstavce 1 nevztahuje povinnost vycestovat, je oprávněn setrvat na území pouze po dobu nezbytně nutnou; setrvání na území se nepovažuje za pobyt podle tohoto zákona. Pro účely poskytnutí zdravotní péče a rozsahu oprávnění policie se na takového cizince hledí jako na cizince zajištěného podle hlavy XI. Je-li cizinec přijat k poskytnutí zdravotní péče podle odstavce 1 do zdravotnického zařízení poskytujícího ústavní