Input:

426/2003 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 6.11.2014 Garance

č. 426/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2003,
kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší části první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 234/2014 Sb. k 6.11.2014)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o finanční kontrole
Čl. II
V § 32 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., se číslo „2004“ nahrazuje číslem „2005“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 131/2003 Sb., kterým se mění