Input:

425/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 425/2001 Sb.
[zrušeno č. 108/2006 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 28. listopadu 2001,
kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. c) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 144/1991 Sb. a zákona č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb., vyhlášky č. 146/1995 Sb., vyhlášky č. 66/1996 Sb., vyhlášky č. 262/1996 Sb., vyhlášky č. 205/1997 Sb., vyhlášky č. 145/1998 Sb., vyhlášky č. 172/1999 Sb. a vyhlášky č. 73/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. b) se částka „44 Kč“ nahrazuje částkou „48 Kč“, částka „51 Kč“ se nahrazuje částkou „56 Kč“ a částka „63 Kč“ se nahrazuje částkou „69 Kč“.
2. V § 1 odst. 1 písm. c) se částka „54 Kč“ nahrazuje částkou „58 Kč“ a částka „32 Kč“ se nahrazuje částkou „34 Kč“.
3. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:
„(4) Při předem oznámeném pobytu mimo ústav kratším než kalendářní den poskytne ústav náhradu zaplacené úhrady za předem odhlášenou stravu ve formě potravin v hodnotě části stravovací jednotky za stravu normální stanovené podle zvláštního právního předpisu3a) na jednotlivé druhy jídla. Způsob odhlašování stravy, jakož i způsob oznamování pobytu mimo ústav stanoví ústav.


3a§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 83/1993 Sb.“.
4. V § 5 odst. 2 se slova „§ 3 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 a 4“.
5. V § 6 odst. 3 se slova „procentní část stravovací jednotky za stravu normální stanovenou zvláštním