Input:

423/2020 Sb., Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství Garance

č. 423/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. října 2020,
kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o vyšším odborném vzdělávání
Čl. I
V § 14 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Za dobu, kdy škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, se školné nevrací.“.
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání
Čl. II
V § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 280/2016 Sb. a vyhlášky č. 151/2018 Sb., se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Obdobně podle věty první postupuje ředitel školy v případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle jiného právního předpisu; pokud ředitel školy zná délku přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v příslušném měsíci, neprodleně o výši úplaty vhodným způsobem informuje zákonné zástupce.“.
ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
Čl. III
V § 3 vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových