Input:

422/2022 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Garance

č. 422/2022 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ZÁKON
ze dne 1. prosince 2022,
kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Čl. I
Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb., zákona č. 178/2018 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 333/2020 Sb., zákona č. 220/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „a zapracovává” nahrazují slovem „ , zapracovává” a na konci textu se doplňují slova „a zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie53”.
Poznámka pod čarou č. 53 zní:


53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci.”.
2. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti.” zrušuje.
3. V § 2 písm. a) se slova „přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím” nahrazují slovy „nařízením Rady (EU) 2017/1939, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem”.
4. V § 4 odst. 3 se slova „dohodě s Ministerstvem” nahrazují slovy „vyjádření Ministerstva”.
5. V § 4 odst. 4 větě první se slova „dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí a” nahrazují slovy „vyjádření Ministerstva zahraničních věcí a po dohodě s” a ve větě druhé se slova „takového souhlasu” nahrazují slovy „takového vyjádření a dohody”.
6. V § 10 odst. 4 větě první se slova „věty první a třetí” zrušují a slova „ , jehož orgány takovou osobu na území České republiky předaly, uhradit náklady spojené s jejím předáním” se nahrazují slovy „uhradit náklady spojené s předáním takové osoby, pokud ji orgány tohoto cizího státu předaly do České republiky nebo se o to pokusily, avšak předání takové osoby bránily okolnosti tímto cizím státem neovlivnitelné” a ve větě druhé se slova „cizozemskému orgánu” nahrazují slovy „orgánům cizího státu”.
7. V § 10 odst. 5 se slova „cizozemskému orgánu” nahrazují slovy „do cizího státu” a slova „od cizozemského orgánu” se nahrazují slovy „z cizího státu”.
8. V § 11 odst. 2 se slova „předloží justiční orgán ministerstvu vyčíslení těchto nákladů a jejich odůvodnění, jakož i další potřebné údaje za účelem uplatnění jejich úhrady u cizího státu. Ministerstvo na základě vyčíslení” nahrazují slovy „justiční orgán,