Input:

420/2017 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků Garance

č. 420/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 30. listopadu 2017
o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, oznamuje s účinností od 1. ledna 2018 aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, stanoveného sdělením Českého statistického úřadu č. 247/2016 Sb., ve znění sdělení Českého statistického úřadu č. 405/2016 Sb.
Předmětem aktualizace Seznamu vybraného zboží a doplňkových služeb je zohlednění změn v kombinované nomenklatuře dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1925 ze dne 12. října 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, s účinností od 1. ledna 2018. Změny v Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Sdělení a platné znění Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků bude zveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese https:/www.czso.cz/csu/czso/intrastat _aktualni_informace.
 
Předsedkyně:
v z. Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
 
místopředseda
Příloha
Přehled změn v Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
Původní znění (účinnost do 31. 12. 2017):