Input:

420/2005 Sb., Úplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn Garance

č. 420/2005 Sb., Úplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn
PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 220/2000 Sb. a zákonem č. 342/2005 Sb.
ZÁKON
o Akademii věd České republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Zřizuje se Akademie věd České republiky (dále jen „Akademie”). Sídlem Akademie je hlavní město Praha.
§ 2
(1)  Akademie uskutečňuje výzkum prostřednictvím pracovišť Akademie (dále jen „pracoviště”).
(2)  Akademie a její pracoviště uzavírají smlouvy o mezinárodní spolupráci v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologií.
§ 3
(1)  Akademie je organizační složkou České republiky; její činnost je financována ze státního rozpočtu České republiky.
(2)  Akademie má pro rozpočtové účely postavení ústředního orgánu České republiky a zřizuje jménem České republiky pracoviště jako veřejné výzkumné instituce. Prostředky pro ni se rozpočtují v samostatné kapitole státního rozpočtu České republiky.
(3)  Akademie je oprávněna přijímat finanční dary včetně darů devizových. Tyto finanční dary včetně devizových jsou příjmy jejího rezervního fondu1) a jako takové jsou jejími mimorozpočtovými zdroji.
(4)  Akademie podporuje Učenou společnost České republiky, občanské sdružení, která přispívá ke svobodnému pěstování a rozvoji vědy v České republice a reprezentuje ji vůči obdobným zahraničním vědeckým institucím.
ČÁST DRUHÁ
ORGÁNY AKADEMIE
§ 4
Orgány Akademie jsou:
a)  Akademický sněm (dále jen „Sněm”),
b)  Akademická rada (dále jen „Rada”) a její předsednictvo (dále jen „předsednictvo”),
c)  předseda Akademie (dále jen „předseda”),
d)  Vědecká rada Akademie (dále jen „Vědecká rada”).
Sněm
§ 5
(1)  Nejvyšším samosprávným orgánem Akademie je Sněm.
(2)  Sněm tvoří
a)  ředitelé pracovišť,
b)  představitelé vysokých škol,
c)  další významní domácí a zahraniční vědci,
d)  volení zástupci pracovišť,
e)  významní zástupci státní správy, průmyslu, obchodních kruhů a bank,

pokud není dále stanoveno jinak.
(3)  Funkční období Sněmu je čtyři roky, pokud není dále stanoveno jinak.
(4)  Sněm se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Musí být svolán vždy, požádá-li o to alespoň jedna pětina jeho členů.
(5)  Počet členů Sněmu, způsob jejich volby či delegace, způsob jednání a usnášení Sněmu upraví stanovy Akademie.
§ 6
Sněm
a)  přijímá stanovy Akademie, které nabývají platnosti po schválení vládou České republiky,
b)  schvaluje výroční zprávu o činnosti Akademie,
c)  schvaluje rozpočet a závěrečný účet Akademie, jakož i rozdělení finančních prostředků mezi pracoviště,
d)  schvaluje zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení pracovišť,
e)  usnáší se na návrhu na jmenování předsedy z členů Sněmu a na jeho odvolání,
f)  volí a odvolává z funkce volené členy Rady a členy Vědecké rady,
g)  rozhoduje o všech dalších věcech, které mu vyhradí stanovy.
Rada
§ 7
(1)  Výkonným orgánem Akademie je Rada.
(2)  Radu tvoří předseda, místopředsedové, předseda Vědecké rady a další členové volení