Input:

42/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování, ve znění vyhlášky č. 120/1997 Sb. Garance

č. 42/2001 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 91/2002 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 12. ledna 2001,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování, ve znění vyhlášky č. 120/1999 Sb.
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 45 odst. 3 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování, ve znění vyhlášky č. 120/1999 Sb., se mění takto:
1. Za § 2 se vkládají nové § 2a až 2d, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1b) až 1d) znějí:
㤠2a
Hlediska posuzování účinné látky přípravku
(1) Účinná látka se považuje za způsobilou k uvádění do oběhu, jestliže
a) tomu nebrání zákaz podle § 10 nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána,1b
b) vzhledem k soudobé úrovni vědecko-technického poznání lze očekávat, že přípravek, který ji obsahuje, splňuje tyto podmínky:
1. při správném použití nepoškodí zdraví lidí a zvířat a životní prostředí,
2. rezidua po aplikaci při správném použití přípravku nebudou mít škodlivé účinky na zdraví lidí a zvířat a životní prostředí, přičemž jsou tato rezidua měřitelná obecně používanými metodami.
(2) U účinné látky je třeba posoudit
a) přípustný denní příjem pro člověka (ADI),
b) přípustnou úroveň expozice pracovníka (AOEL),
c) odhad rozpadu a přemísťování v životním prostředí a účinky na necílové organismy, je-li jejich expozice možná,
d) minimální čistotu účinné látky,
e) charakter, vlastnosti a maximální obsah nečistot,
f) omezení plynoucí z hodnocení údajů o vlastnostech účinné látky se zřetelem ke zvláštnostem zemědělství a lesního hospodářství, zdravotnímu stavu rostlin a životnímu prostředí včetně klimatu v České republice,
g) vlastnosti a způsob použití přípravku,
h) zda není její uvádění do oběhu omezeno zvláštním právním předpisem,1c
i) zda byla zhodnocena na mezinárodní úrovni a s jakým výsledkem,
j) klasifikaci této látky podle zvláštního právního předpisu.1d
(3) Účinná látka se posuzuje na podkladě údajů podle přílohy č. 1 částí A až C.
Náležitosti návrhu na rozšířené použití registrovaného přípravku, rozsah tohoto použití a způsob informování uživatelů přípravku
(K § 25 odst. 7 zákona)
§ 2b
Náležitosti návrhu
(1) Návrh na povolení k použití registrovaného přípravku pro jiný účel (indikaci), než je stanoveno v rozhodnutí o registraci, (dále jen „rozšířené použití přípravku“) obsahuje
a) identifikační údaje o navrhovateli rozšířeného použití,
b) identifikační údaje o přípravku,
c) aplikační