Input:

42/1995 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb. Garance

č. 42/1995 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 68/1996 Sb.]
ZÁKON
ze dne 9. února 1995,
kterým se mění a doplňuje zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V názvu zákonného opatření se na konci připojují tato slova: „a k oblastem Republiky Bosna a Hercegovina, které jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů“.
2. Dosavadní text § 4 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavce m2, který zní:
„(2) Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na civilní osobní lety na bělehradské letiště a z bělehradského letiště dopravující pouze cestující a osobní potřeby a náklady, k jejichž přepravě bylo uděleno povolení podle § 7.“.
3. Dosavadní text § 4b se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavce m2, který zní:
„(2) Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na poskytování převozní služby mezi Bare ve Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) a Bari v Itálii převážející pouze cestující a osobní potřeby a náklady, k jejichž přepravě bylo uděleno povolení podle § 7.“.
4. § 4c pozbývá účinnosti.
5. V § 4d se vypouštějí slova „jakož i kulturní výměně a návštěvám“.
6. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které znějí:
㤠6a
(1) Zákazy uvedené v § 1, 2, 3 a