Input:

414/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 414/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 31. října 2008,
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. I
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 382/2008 Sb., se mění takto:
1. § 2a včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:
㤠2a
(1) Orgány státní sociální podpory, které vykonávají státní správu podle tohoto zákona, jsou
a) úřady práce a Úřad práce hlavního města Prahy (dále jen „úřad práce“),
b) krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „krajský úřad“).
(2) Státní správu podle tohoto zákona vykonává též Ministerstvo práce a sociálních věcí.
(3) Výkon působnosti krajských úřadů podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.
(4) Státní sociální podporu podle tohoto zákona provádějí
a) úřady práce ve správních obvodech stanovených zvláštním právním předpisem1a,
b) krajské úřady ve správních obvodech úřadů práce spadajících do správního obvodu krajského úřadu.


1a§ 7 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.
2. V § 3 odst. 3 se slova „Magistrát hlavního města Prahy nebo krajský“ nahrazují slovem „Krajský“.
3. V § 5 odst. 1 písm. f) se slova „a zaopatřovací příspěvek“ zrušují.
4. V § 7 odst. 7, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 24 odst. 3, § 30 odst. 2, § 30a odst. 5, § 57 odst. 1, § 58, § 59 odst. 2 a 6, § 61 odst. 1, 3 a 4, § 62 odst. 1 a 6, § 63 odst. 2, § 63a odst. 2, § 64 odst. 7 a 8, § 66, § 67 odst. 1, 2 a 4, § 68 odst. 5, § 69 odst. 1 a 3 a § 70 odst. 1 až 3 se slova „státní sociální podpory“ nahrazují slovem „práce“.
5. V § 30 odst. 1 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 47d zní:
„e) jde-li o péči o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně