Input:

41/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 41/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. února 2015,
kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. I
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se slova „louky, pastviny (dále jen „zemědělská půda“)“ nahrazují slovy „trvalé travní porosty“ a slova „(dále jen „půda dočasně neobdělávaná“)“ se nahrazují slovy „(dále jen „zemědělská půda“)“.
2. V § 1 odst. 3 se slova „ochranné terasy proti erozi“ nahrazují slovy „technická protierozní opatření“.
3. Nadpis části II zní: „ZMĚNA VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY A ZÁSADY OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY“.
4. § 2 a 3 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 18 a 28 znějí:
㤠2
Změna využití zemědělské půdy
Zemědělskou půdu evidovanou v katastru nemovitostí18jako trvalý travní porost lze změnit na ornou půdu jen se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uděleným na základě posouzení fyzikálních nebo biologických vlastností zemědělské půdy, rizik ohrožení zemědělské půdy erozí, včetně polohy údolnic a provedených opatření ke snížení těchto rizik, jako jsou například svahové průlehy.
§ 3
Zásady ochrany zemědělské půdy
(1) Je zakázáno
a) znečišťovat zemědělskou půdu vnášením látek, přípravků nebo organismů do zemědělské půdy nebo na ni, jejichž množství překračuje preventivní hodnoty, které představují horní hranice obsahů rizikových látek a rizikových prvků stanovené prováděcím právním předpisem; za znečišťování zemědělské půdy se nepovažuje používání látek a přípravků na zemědělské půdě v souladu se zvláštním právním předpisem28,
b) způsobovat ohrožení zemědělské půdy erozí překračováním přípustné míry jejího erozního ohrožení stanovené prováděcím právním předpisem; přípustná míra erozního ohrožení se stanoví na základě průměrné dlouhodobé ztráty půdy vyjádřené v tunách na 1 ha za 1 rok v závislosti na hloubce půdy,
c) užívat zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s odnětím ze zemědělského půdního fondu s výjimkou případů, kdy souhlasu není třeba, a
d) poškozovat fyzikální, chemické nebo biologické vlastnosti zemědělské půdy jejím zhutňováním, zamokřováním, vysoušením, překrýváním nebo narušováním erozí.
(2) Do zemědělské půdy nebo na ni je zakázáno vnášet jiné látky nebo přípravky, než umožňují zvláštní právní předpisy28.
(3) Na zemědělské půdě, kde bylo zjištěno překročení preventivní